Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS («Kistefos») offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 mars 2014 att Kistefos förvärvat ytterligare aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) («TransAtlantic»), vilket medfört att budplikt uppkommit. Kistefos lämnar härmed ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic («Erbjudandet») om förvärv av samtliga aktier, oavsett aktieslag, i TransAtlantic. B-aktierna i TransAtlantic är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

  • Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i TransAtlantic, vilket motsvarar det högsta pris som Kistefos har betalat vid förvärv av aktier i TransAtlantic under den senaste sexmånadersperioden. Erbjudandet värderar samtliga aktier i TransAtlantic till cirka 739 miljoner SEK.
  • Priset i Erbjudandet motsvarar slutkursen om 5,00 SEK per B-aktie i TransAtlantic på NASDAQ OMX Stockholm den 21 mars 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien i TransAtlantic om 5,01 SEK under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 21 mars 2014, innebär Erbjudandet en rabatt om mindre än 1 procent.
  • Kistefos uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.
  • Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 31 mars 2014 och avslutas omkring den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen.

För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.