Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 mars 2014 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”). Acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 28 april 2014.

Vid acceptfristens utgång hade 6 838 339 aktier (varav 1 069 A-aktier och 6 837 270 B-aktier) lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 4,6 procent av aktierna och 2,9 procent av rösterna i TransAtlantic. Kistefos har även, sedan budplikt uppkom den 3 mars 2014, förvärvat totalt 2 583 712 aktier (samtliga B-aktier) i TransAtlantic, motsvarande cirka 1,7 procent av aktierna och 1,1 procent av rösterna, utanför Erbjudandet. Efter acceptfristens utgång innehar Kistefos, med dotterbolaget Viking Invest AS, sammanlagt 102 480 031 aktier (varav 4 938 435 A-aktier och 97 541 596 B-aktier), motsvarande cirka 69,3 procent av aktierna och 62,5 procent av rösterna i TransAtlantic. 1)

Kistefos har beslutat att förlänga acceptfristen i Erbjudandet till den 23 maj 2014 kl 17.00 för att ge aktieägare i TransAtlantic som ännu inte accepterat Erbjudandet ytterligare tid att göra det (vilket även är i linje med vad Aktiespararna förordat). Kistefos erbjuder 5,00 SEK kontant för varje aktie i TransAtlantic. Courtage utgår ej. Erbjudandehandling och anmälningssedel finns tillgängliga på Kistefos svenska hemsida för Erbjudandet (www.kistefos.se.) och på Remiums hemsida (www.remium.com). Kistefos förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare och utbetalning av vederlag sker alltjämt veckovis under acceptfristen.

TransAtlantics styrelse har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen godkändes vid årsstämman i TransAtlantic den 23 april 2014. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 7 maj 2014. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 5,00 SEK per aktie.

Information om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Ytterligare information

Frågor från media ställs till:

Christian Holme, Investeringsdirektör Kistefos AS

Tel: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38

E-post:

 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl 08:30.

Restriktioner

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Kistefos kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att någon direkt eller indirekt har överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Kistefos kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Kistefos och TransAtlantics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Kistefos har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

for mer informasjon se www.kistefos.se


1) Kistefos kan komma att förvärva ytterligare aktier i TransAtlantic på marknaden.