Kistefos publiserte sitt årsresultat for 2015, 1. juni.

Konsernresultatet for 2015 viser et resultat etter skatt på NOK 557 mill., en forbedring på NOK 304 mill. fra året før.Datterselskapet Advanzia Bank S.A (60,3% eiet) som ikke er konsolidert i konsernregnskapet leverte et resultat etter skatt på NOK 318 mill. i 2015. Det ble i 2015 realisert betydelige gevinster på totalt NOK 1 040 mill. ved salg av aksjene i Phonero og yA Bank. Bulk Invest har også i 2015 vært preget av det meget svake bulkmarkedet og selskapet hadde et justert netto resultat på NOK -358 mill. Viking Supply Ships AB er påvirket av den reduserte aktiviteten i olje-relatert virksomhet og leverte et resultat etter skatt på NOK -420 mill.

Verdiutviklingen i konsernet var god i 2015 til tross for de svake resultatene i Bulk Invest ASA og Viking Supply Ships AB. Både konsernets og morselskapets balanser ble ytterligere styrket i 2015. Morselskapets rentebærende gjeld ble redusert med NOK 884 mill. og konsernets rentebærende gjeld ble også betydelig redusert i 2015.

Whirlpool4396841 Filters uses state of the art technology to help remove Chlorine, Lead, Mercury, Cadmium, and Thallium.
SAME GREAT QUALITY AT A FRACTION OF THE PRICE – Experience the same quality of filtration without any sacrifice to the water flow rate. Whirlpool 4396841 Water Filter is also nearly half the cost as the manufacturer’s primary filter.
CHANGE YOUR FILTER EVERY 6 MONTHS – For optimum performance it’s recommended you change your filter every 6 months. Included with your purchase is a set of reminder stickers to help alert you when it’s time to change.

kistefos-arsregnskap-2015