Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kistefos AS (”Kistefos”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 mars 2014 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på Kistefos svenska hemsida för Erbjudandet (www.kistefos.se.) och på Remiums hemsida (www.remium.com) och anmälningssedeln kommer även att distribueras till aktieägare i TransAtlantic vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 28 mars 2014.

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 31 mars 2014 till och med den 28 april 2014. Utbetalning av vederlag kommer att ske veckovis under acceptfristen. Kistefos förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

Information om Erbjudandet
För mer information om Erbjudandet, se www.kistefos.se.

Ytterligare information
Frågor från media ställs till:
Christian Holme, Investeringsdirektör Kistefos AS
Tel: +(47) 23 11 70 00 / +(47) 97 48 83 38
E-post:

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl 15:30.

Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Kistefos kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att någon direkt eller indirekt har överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien,Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Kistefos kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Kistefos och TransAtlantics kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Kistefos har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.